Regulamin apteki internetowej

REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ APTEKA SYRENKA

 1. DEFINICJE

  1. Apteka Internetowa – apteka internetowa prowadzona pod domeną: http://www.aptekasyrenka.pl prowadzona Sprzedawcę uprawnionego do prowadzenia apteki ogólnodostępnej na podstawie zezwolenia nr WIF.WA.IV.8520.4.86.2011.DB wydanego w dniu 18 listopada 2011 roku przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie;

  2. Apteka Stacjonarna – apteka ogólnodostępna w sieci aptek aktualnie prowadzonych przez Sprzedawcę wedle listy aptek ogólnodostępnych znajdującej się pod adresem: https://aptekasyrenka.com/;

  3. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  4. Dostawa - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://aptekasyrenka.pl/webpage/sposoby-i-koszty-dostawy.html;

  5. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostaw Towarów nabytych w Aptece Internetowej;

  6. Dowód zakupu - faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;

  7. Hasło Użytkownika – ciąg znaków (liter, liczb i znaków specjalnych) służąca do logowania do Konta Użytkownika stanowiący zabezpieczenie danych Użytkownika;

  8. Karta Produktu - pojedyncza podstrona Apteki Internetowej zawierająca informacje o pojedynczym Towarze;

  9. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub która zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą inną umowę opisaną w niniejszym Regulaminie;

  10. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  11. Konto Użytkownika – konto utworzone przez Klienta po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w ramach procesu Rejestracji;

  12. Koszyk - lista Towarów sporządzona z oferowanych w Aptece Internetowej produktów na podstawie wyborów Kupującego,

  13. Operator Płatności – PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, posiadająca KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 3013450680

  14. Produkt leczniczy - substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;

  15. Regulamin – niniejszy Regulamin;

  16. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – regulamin dotyczący świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem: https://www.aptekasyrenka.pl/webpage/regulaminu-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna.html;

  17. Rejestracja - proces, w którym za pośrednictwem Strony Internetowej, Użytkownik aktywuje usługi świadczone przez Aptekę Internetową

  18. Sprzedawca – oznacza "FARMA SYRENKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kasprowicza 20, 01-871 Warszawa, KRS: 0000058750, NIP: 1181613384, REGON: 0173999480, kapitał zakładowy w wysokości 405.000,00 zł;

  19. Strona Internetowa – strona internetowa udostępniana przez Sprzedawcę pod adresem: http://www.aptekasyrenka.pl, za pośrednictwem której Użytkownik uzyskuje dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną;

  20. Towar – towar, w tym Produkt leczniczy, oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w ramach Apteki Internetowej;

  21. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Apteki Internetowej w ramach sprzedaży wysyłkowej;

  22. Użytkownik – Klient, który pomyślnie przeszedł Rejestrację i posiada aktywne Konto Użytkownika w Aptece Internetowej;

  23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Apteki Internetowej określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta zmierzające do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Aptekę Internetową.

  2. Klienci zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i zaakceptować treść tych dokumentów przed rozpoczęciem korzystania z usług drogą elektroniczną, co stanowi warunek konieczny do korzystania z usług świadczonych w ramach Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz przestrzegać jego postanowień w trakcie obowiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy w szczególności na Stronie Internetowej.

  4. W sytuacji, gdy podczas korzystania przez Użytkownika z Apteki Internetowej ma miejsce korzystanie z usług świadczonych przez podmioty inne niż Sprzedawca (przykładowo Operatorów Płatności), Użytkownik ma obowiązek we własnym zakresie przestrzegać określonych przez te podmioty regulacji i regulaminów.

  5. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania Strony Internetowej i Apteki Internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  6. Użytkownik jest zobowiązany podejmować wszelkie środku niezbędne dla zapobieżenia naruszenia wszelkich zabezpieczeń wykorzystywanych podczas korzystania z Konta Użytkownika, w szczególności jest zobowiązany do przechowywania loginu i hasła Użytkownika oraz pozostałych danych służących zapewnieniu bezpieczeństwa korzystania z Apteki Internetowej. Użytkownik jest zobowiązany do nieujawniania takich danych jakimkolwiek osobom trzecim.

  7. Umowy opisane w niniejszym Regulaminie zawierane są w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

  8. Wszystkie ceny Towarów podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztu Dostawy. 1. PROCES REJESTRACJI I KONTO UŻYTKOWNIKA

  1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Aptece Internetowej.

  2. Klient, chcąc uzyskać status Użytkownika oraz korzystać z pełnej funkcjonalności Apteki Internetowej zobowiązany jest do dokonania Rejestracji celem założenia Konta Użytkownika poprzez wypełnienie wszystkich niezbędnych pól formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę w tym poprzez ustawienie Hasła Użytkownika na Stronie Internetowej a następnie przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

  3. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług wymagana jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu.

  4. Klient, dokonując Rejestracji Konta Użytkownika oświadcza, że podawane przez niego w procesie Rejestracji dane będą zgodne ze stanem faktycznym i nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, jak również że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

  2. Zamówienia na Towary można składać́ 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę̨ w Dni Robocze oraz dni ustawowo wolne od pracy.

  3. W celu złożenia zamówienia na Towary Klient ma obowiązek wypełnić wskazane przez Sprzedającego pola formularza Zamówienia zawierające dane opisane w treści ust. 4.4 poniżej, które jest konieczne dla realizacji Zamówienia, oraz:

    1. doda

    2. Towar do Koszyka;

    3. dokonać wyboru sposobu i adresu Dostawy;

    4. dokonać wyboru rodzaju płatności;

    5. złożyć w Aptece Internetowej Zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

  4. Prawidłowy formularz Zamówienia zawiera:

    1. dane identyfikujące placówkę (Aptekę Stacjonarną): nazwę, adres, numer telefonu placówki przyjmującej zamówienie, numer aktualnego zezwolenia na jej prowadzenie;

    2. dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwę i adres, adres poczty elektronicznej - jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;

    3. dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwę i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego;

    4. w przypadku Produktów leczniczych - dane dotyczące zamawianego Produktu leczniczego: nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań;

    5. numer zamówienia, datę, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie.

  5. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży, lecz stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta wiąże Klienta przez okres 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin liczonych od chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

  6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

    1. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności udostępniony przez Operatora Płatności – w takim przypadku Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia dokonuje płatności za pośrednictwem Operatora Płatności a Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o wpłynięciu i możliwości realizacji Zamówienia oraz informację o stanie płatności albo informację niemożności realizacji Zamówienia. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę możliwości realizacji Zamówienia, jednakże nie wcześniej niż po wpłynięciu środków na konto Sprzedawcy. Realizacja Zamówienia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto Sprzedawcy. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta a Sprzedawca w przeciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od chwili Złożenia Zamówienia zwraca Klientowi wpłacone środki za pośrednictwem Operatora Płatności

    2. przelew bankowy poprzez system bankowości internetowej banku Klienta - w takim przypadku Klient niezwłocznie po złożeniu Zamówienia dokonuje płatności za pośrednictwem banku Klienta a Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o wpłynięciu i możliwości realizacji Zamówienia oraz informację o stanie płatności albo informację niemożności realizacji Zamówienia. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę możliwości realizacji Zamówienia, jednakże nie wcześniej niż po wpłynięciu środków na konto Sprzedawcy. Realizacja Zamówienia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków na konto Sprzedawcy. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta a Sprzedawca w przeciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od chwili Złożenia Zamówienia zwraca Klientowi wpłacone środki za pośrednictwem banku Klienta;

  7. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta. 1. DOSTAWA

  1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu Dni roboczych.

  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.

  3. Sprzedawca zamieszcza w treści Karty Produktu informację o dostępności Towaru, oraz o przewidywanym terminie Dostawy i realizacji Zamówienia.

  4. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru w zakresie odbioru osobistego Towaru w Aptece Stacjonarnej Klient otrzyma wiadomość e-mail o możliwości odebrania zamówionego Towaru.

  5. Zamówione Towary są wysyłane w terminie od 1 do 5 dni i dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

  6. W dniu nadania przesyłki z Towarem do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru w Aptece Stacjonarnej) Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację potwierdzającą nadanie przesyłki.

  7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

  8. W przypadku dokonania przez Klienta płatności za Towar w sposób określony w treści ust. 4.6.1.1 lub 4.6.1.2 niniejszego Regulaminu Sprzedawca dołącza do paczki zawierającej Towar przekazany do Dostawy dowód zakupu wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  9. W przypadku, gdy w dniu Dostawy Klient będzie nieobecny pod wskazanym przez siebie w trakcie składania Zamówienia adresem Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Klientem celem ustalenia nowego terminu Dostawy Towarów. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając z Klientem termin i koszt powtórnej Dostawy. 1. LEKI WYDAWANE NA RECEPTĘ

  1. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży na odległość Produktów leczniczych wydawanych na receptę.

  2. Zawarcie umowy sprzedaży Produktów leczniczych wydawanych na receptę oraz odbiór takich Produktów leczniczych możliwy jest wyłącznie w lokalu Apteki Stacjonarnej. 1. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Sprzedawca niniejszym informuje a Klient przyjmuje do wiadomości, że w ramach wysyłkowej sprzedaży Produktów leczniczych nabywanych od Sprzedawcy za pośrednictwem Apteki Internetowej nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

  2. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego Sprzedawcy z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania.

  3. Możliwość zwrotu Produktu leczniczego ma miejsce wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.).

  4. Reklamacje Towarów innych niż określone w ust. 7.1 i 7.2 powyżej należy składać Sprzedawcy na piśmie na adres: "FARMA SYRENKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Kasprowicza 20, 01-871 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja – Apteka Internetowa” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@aptekasyrenka.pl

  5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

     1. oznaczenie Klienta tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail;

     2. przedmiot reklamacji,

     3. okoliczności zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

  6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji i udziela Klientowi odpowiedzi pisemnie na wskazany przez 6 adres korespondencyjny lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w treści reklamacji.

  7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie Klientowi odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 7.6 powyżej Sprzedawca powiadamia Klienta o konieczności ustalenia dodatkowych okoliczności, które stoją na przeszkodzenie terminowego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca rozpatrzy reklamację i prześle Klientowi odpowiedź na reklamację w terminie 30 (trzydziestu) od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.

  8. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towarów pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli zamówiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

  9. W przypadku wadliwości Towarów, Klient ma prawo:

     1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

     2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

  10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

  11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady

  12. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.).

  13. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Ewentualna informacja o objęciu danego Towaru gwarancją, a także treść i zakres gwarancji zostanie uwidoczniony przez Sprzedawcę w Karcie produktu. 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SRZEDAŻY

  1. Z zastrzeżeniem ust. 7.1 niniejszego Regulaminu, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

  2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

  3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

  5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towarów do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towarów lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

  9. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres "FARMA SYRENKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Kasprowicza 20, 01-871 Warszawa.

  10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

  11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Apteki.

  12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

  13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu..

 1. ZMIANA REGULAMINU

  1. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny rozumie się w szczególności przyczyny techniczne takie jak: zmiany dostawców usług wymienionych w Regulaminie, wprowadzania nowych rozwiązań technicznych. Za ważne przyczyny rozumie się również zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmiany w zakresie zasad dokonywania Transakcji.

  2. Sprzedawca może jednostronnie zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia. Określona informacja poprzez sporządzanie skonsolidowanego tekstu zmiany niniejszych warunków Regulaminu będzie również ogłoszona na Stronie Internetowej. Uaktualniony Regulamin będzie dostępny na Stronie Internetowej. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zasady ochrony Danych Osobowych oraz informacje o plikach Cookies zamieszczone są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://aptekasyrenka.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html.

  2. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną jest dostępny pod adresem: https://www.aptekasyrenka.pl/webpage/regulaminu-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna.html

  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 października 2020 roku.